Likvidácia firmy

Likvidácia firmy v zmysle novely Obchodného zákonníka, účinnej odo dňa 08.11.2017, zamedzila špekulatívnym zbaveniam sa spoločnosti a zaviedla trestnoprávnu zodpovednosť pri prepisoch spoločností na biele kone, s úmyslom vyhnúť sa tak riadnej likvidácii spoločností podľa pravidiel Obchodného zákonníka.

Špekulatívne zbavenie sa spoločnosti naša spoločnosť neponúka ani nikdy neponúkala. Ponúkame Vám však, ako vždy, zákonné možnosti zlikvidovania Vašej spoločnosti.

EX OFFO výmaz

Balík, ktorý je najvýhodnejší pre spoločnosti bez majetku a bez ohľadu na stav Vašich záväzkov. Spôsob, ktorý nevyžaduje vybavovanie žiadnych potvrdení na úradoch. Vhodný pre spoločnosti, ktoré netlačí čas a zároveň neradi vybavujú súhlasy na daňových úradoch.

Výhody: Bez fyzickej potreby účtovných závierok, konania valných zhromaždení či vybavovania súhlasov na daňovom úrade. Nižšia finančná náročnosť ako likvidácia či konkurz.

Nevýhody: Dlhé trvanie. Proces trvá od 1-2 rokov v závislosti od súdu, na ktorom je konanie vedené a počas celej doby je vhodné si plniť všetky zákonné povinnosti konateľa (napr. daňové priznania a pod.).

Trvanie: 1-2 roky

 

LIKVIDÁCIA FIRMY 

Spôsob likvidácie vhodný len pre tie firmy, ktoré majú dostatok majetku na to, aby uspokojili nároky svojich veriteľov a zároveň získali súhlas daňového úradu s výmazom spoločnosti z Obchodného registra.

Celý proces prebieha pod našim vedením, od počiatočnej analýzy a vstupu spoločnosti do likvidácie až po výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Výhody: Ak má spoločnosť dostatok majetku na úhradu všetkých dlhov, ide jednoznačne o najrýchlejší proces. Oslobodenie od daňovej licencie po vstupe do likvidácie.

Nevýhody: Riziko daňovej kontroly po podaní žiadosti na súhlas s výmazom spoločnosti z Obchodného registra. Riziko, že nebude postačovať majetok k úhrade všetkých (i sporných) záväzkov a spoločnosť tak bude musieť prejsť do konkurzu.

Trvanie: cca 4-6 mesiacov

KONKURZ

Riešenie určené pre spoločnosti, ktoré majú aspoň dvoch veriteľov, ktorým nie sú schopné plniť svoje záväzky. Bez ohľadu na stav majetku či podlžností, ak je spoločnosť v predĺžení, jej štatutár má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, aby predišiel trestnoprávnym dôsledkom svojho konania a zároveň nebol pokutovaný správcom konkurznej podstaty.

Naša služba zabezpečí spracovanie všetkých podaní v súvislosti s návrhom na vyhlásenie konkurzu ako aj následnú komunikáciu so súdom, či správcom konkurznej podstaty, až do doby výmazu spoločnosti z Obchodného registra.

Výhody: Najúčinnejšia forma zrušenia spoločnosti. V ideálnych prípadoch je spoločnosť vymazaná do 6 mesiacov.

Nevýhody: Najzložitejšia a finančne najnáročnejšia forma zrušenia spoločnosti.

Trvanie: 6 mesiacov až niekoľko rokov

bežné

riešenie

799 EUR

Zahŕňa všetky súdne poplatky.

1299 EUR

Zahŕňa všetky súdne poplatky.

2999 EUR

Zahŕňa všetky súdne poplatky.

špeciálne

riešenie

2999 EUR

Zahŕňa všetky súdne poplatky.

Trvanie celého procesu skrátené na 2 týždne.

5999 EUR

Zahŕňa všetky súdne poplatky .

Trvanie celého procesu skrátené na 2 týždne.

absolútne

riešenie

od 9999 EUR

Riešenie, ak je Vaša spoločnosť absolútny problém.

Všetky ponúkané služby sú poskytované so zreteľom na všetky ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a neobsahujú ani náznakom možnosť prevodu spoločnosti na osobu, ktorá prepožičia svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, hoci nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, a mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho previedol účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, mal úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou.