Likvidácia firmy v zmysle novely Obchodného zákonníka, účinnej odo dňa 08.11.2017, zamedzila špekulatívnym zbaveniam sa spoločnosti a zaviedla trestnoprávnu zodpovednosť pri prepisoch spoločností na biele kone, s úmyslom vyhnúť sa tak riadnej likvidácii spoločností podľa pravidiel Obchodného zákonníka.

Špekulatívne zbavenie sa spoločnosti naša spoločnosť neponúka ani nikdy neponúkala. Ponúkame Vám však, ako vždy, zákonné možnosti zlikvidovania Vašej spoločnosti. Aké sú Vaše možnosti, ak chcete Vašu spoločnosť vymazať z Obchodného registra zákonným spôsobom?

1. LIKVIDÁCIA FIRMY

Spôsob likvidácie vhodný len pre tie firmy, ktoré majú dostatok majetku na to, aby uspokojili nároky svojich veriteľov, alebo pre firmy nečinné, spiace, bez dlhov a pod.

Celý proces prebieha pod našim vedením, od počiatočnej analýzy a vstupu spoločnosti do likvidácie až po výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

  • Výhody: Ak má spoločnosť dostatok majetku na úhradu všetkých dlhov, ide jednoznačne o najrýchlejší proces. Jedná sa o najlegálnejší postup, ako firmu trvale vymazať z Obchodného registra. Nepotrebujete súhlas od Daňového úradu s výmazom z Obchodného registra.
  • Nevýhody: Jediným rizikom je, že nebude postačovať majetok k úhrade všetkých (i sporných) záväzkov a spoločnosť tak bude musieť prejsť do konkurzu, ale toto sa deje len vo výnimočných prípadoch, po spoločnej konzultácii je toto riziko úplne eliminované.
  • Trvanie: 6 mesiacov pre spoločnosti bez daňového dlhu, 12 mesiacov pre spoločnosti s daňovým dlhom alebo daňovou kontrolou.

od 1 399 EUR vrátane súdnych poplatkov.

Viac informácií nájdete aj na likvidator.zlikviduj.sk

2. KONKURZ

Riešenie určené pre spoločnosti, ktoré majú aspoň dvoch veriteľov, ktorým nie sú schopné plniť svoje záväzky. Bez ohľadu na stav majetku či podlžností, ak je spoločnosť v predĺžení, jej štatutár má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, aby predišiel trestnoprávnym dôsledkom svojho konania a zároveň nebol pokutovaný správcom konkurznej podstaty.

Naša služba zabezpečí spracovanie všetkých podaní v súvislosti s návrhom na vyhlásenie konkurzu ako aj následnú komunikáciu so súdom, či správcom konkurznej podstaty, až do doby výmazu spoločnosti z Obchodného registra.

  • Výhody: Najúčinnejšia forma zrušenia spoločnosti. V ideálnych prípadoch je spoločnosť vymazaná do 6 mesiacov.
  • Nevýhody: Zložitá a finančne náročná forma zrušenia spoločnosti s rizikom pokuty za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.
  • Trvanie: 6 mesiacov až niekoľko rokov

od 1 000 EUR vrátane súdnych poplatkov.

3. ŠPECIÁLNE RIEŠENIA

Riešenie určené pre spoločnosti v problémoch, alebo pre tie, ktoré vyčerpali všetky možnostiBez ohľadu na stav majetku či podlžností, súdnych sporov, kontrol, problémov.

Naša služba zabezpečí spracovanie všetkých podaní v súvislosti s návrhom na výmaz spoločnosti z Obchodného registra a zabezpečí trvalý výmaz z Obchodného registra.

  • Výhody: V ideálnych prípadoch je spoločnosť vymazaná z Obchodného registra do 1 týždňa.
  • Nevýhody: Najzložitejšia a finančne najnáročnejšia forma zrušenia spoločnosti.
  • Trvanie: Od 1 týždňa do 2 mesiacov.

od 8 000 EUR vrátane súdnych poplatkov.