Likvidácia firmy v zmysle novely Obchodného zákonníka, účinnej odo dňa 08.11.2017, zamedzila špekulatívnym zbaveniam sa spoločnosti a zaviedla trestnoprávnu zodpovednosť pri prepisoch spoločností na biele kone, s úmyslom vyhnúť sa tak riadnej likvidácii spoločností podľa pravidiel Obchodného zákonníka.

Špekulatívne zbavenie sa spoločnosti naša spoločnosť neponúka ani nikdy neponúkala. Ponúkame Vám však, ako vždy, zákonné možnosti zlikvidovania Vašej spoločnosti. Aké sú Vaše možnosti od 01.10.2020, ak chcete Vašu spoločnosť vymazať z Obchodného registra zákonným spôsobom?

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Headline_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Headline_Widget“][/siteorigin_widget]

LIKVIDÁCIA FIRMY

Spôsob likvidácie vhodný len pre tie firmy, ktoré majú dostatok majetku na to, aby uspokojili nároky svojich veriteľov, alebo pre firmy nečinné, spiace, bez dlhov a pod.

Celý proces prebieha pod našim vedením, od počiatočnej analýzy a vstupu spoločnosti do likvidácie až po výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Výhody: Ak má spoločnosť dostatok majetku na úhradu všetkých dlhov, ide jednoznačne o najrýchlejší proces. Jedná sa o najlegálnejší postup, ako firmu trvale vymazať z Obchodného registra. Nepotrebujete súhlas od Daňového úradu s výmazom z Obchodného registra.

Nevýhody: Jediným rizikom je, že nebude postačovať majetok k úhrade všetkých (i sporných) záväzkov a spoločnosť tak bude musieť prejsť do konkurzu, ale toto sa deje len vo výnimočných prípadoch, po spoločnej konzultácii je toto riziko úplne eliminované.

Trvanie: 6 mesiacov pre spoločnosti bez daňového dlhu, 12 mesiacov pre spoločnosti s daňovým dlhom alebo daňovou kontrolou.

Viac informácií nájdete aj na likvidator.zlikviduj.sk

KONKURZ

Riešenie určené pre spoločnosti, ktoré majú aspoň dvoch veriteľov, ktorým nie sú schopné plniť svoje záväzky. Bez ohľadu na stav majetku či podlžností, ak je spoločnosť v predĺžení, jej štatutár má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, aby predišiel trestnoprávnym dôsledkom svojho konania a zároveň nebol pokutovaný správcom konkurznej podstaty.

Naša služba zabezpečí spracovanie všetkých podaní v súvislosti s návrhom na vyhlásenie konkurzu ako aj následnú komunikáciu so súdom, či správcom konkurznej podstaty, až do doby výmazu spoločnosti z Obchodného registra.

Výhody: Najúčinnejšia forma zrušenia spoločnosti. V ideálnych prípadoch je spoločnosť vymazaná do 6 mesiacov.

Nevýhody: Najzložitejšia a finančne najnáročnejšia forma zrušenia spoločnosti.

Trvanie: 6 mesiacov až niekoľko rokov

1. Vy ako likvidátor

 • likvidátorom spoločnosti ste Vy
 • dokumenty zabezpečujeme my, Vy ich len podpisujete
 • k spusteniu procesu nám postačí zaslať len účtovné výstupy
 • celú zábezpeku, ktorú vkladáte pre spustenie procesu u notára, notár vyplatí len a len Vám
 • naša odmena je rozdelená na splátky nasledovne:
  • úvodný poplatok 199€ – zahŕňa kompletný vstup do likvidácie vrátane súdnych poplatkov,
  • mesačný poplatok 200€ po dobu 6 mesiacov likvidácie, (cena nezahŕňa poplatky za zverejnenia v Obchodnom vestníku)

3. Konkurz bez prevodu spoločnosti

 • spoločníkom spoločnosti ste naďalej Vy, vo výpise z Obchodného registra naďalej figurujete aj ako spoločník aj ako konateľ,
 • dokumenty zabezpečujeme my, Vy ich len podpisujete, podávame ich na Obchodný register za Vás,
 • k spusteniu procesu nám postačí zaslať len účtovné výstupy,
 • súdny poplatok (1500€) platíte priamo na účet súdu
 • naša odmena je rozdelená  nasledovne:
  • poplatok za spracovanie dokumentov 499€ – zahŕňa kompletné spracovanie dokumentácie pre podanie na Obchodný register,
  • poplatok 100€ po za podanie podpísanej dokumentácie na Obchodný register; v prípade, že si podáte spis sami, tento poplatok nie je účtovaný,

1 399 EUR

Zahŕňa všetky súdne poplatky.

599 EUR

Nezahŕňa súdne poplatky vo výške 1500€, ktoré platíte priamo súdu.

2. Náš likvidátor

 • likvidátorom spoločnosti ste je náš likvidátor, ktorý bude zapísaný vo výpise z Obchodného registra Vašej firmy
 • dokumenty zabezpečujeme náš likvidátor, Vy ich len podpisujete
 • k spusteniu procesu nám postačí zaslať len účtovné výstupy
 • celú zábezpeku, ktorú vkladáte pre spustenie procesu u notára, notár vyplatí nášmu likvidátorovi na základe ním vykonaných úkonov,
 • naša odmena je rozdelená na splátky nasledovne:
  • úvodný poplatok 199€ – zahŕňa kompletný vstup do likvidácie vrátane súdnych poplatkov,
  • mesačný poplatok 200€ po dobu 6 mesiacov likvidácie, (cena nezahŕňa poplatky za zverejnenia v Obchodnom vestníku)
  • celá notárska úschova (1500€) pripadne nášmu likvidátorovi ako odmena za jeho úkony a za to, že je zapísaný vo Vašej spoločnosti ako oficiálny likvidátor Vašej spoločnosti,

4. Konkurz s prevodom spoločnosti

 • vo výpise z Obchodného registra prestávate figurovať aj ako spoločník aj ako konateľ firmy, stávame sa ním my,
 • celý konkurz si riadime my, správca konkurznej podstaty Vás však môže kontaktovať za účelom podania vysvetlení,
 • k spusteniu procesu nám postačí zaslať len účtovné výstupy,
 • súdny poplatok je zahrnutý v cene,
 • naša odmena je rozdelená  nasledovne:
  • poplatok 6 499€ sa hradí po podpise zmlúv oboma stranami, pri podaní návrhu na Obchodný register.

2 899 EUR

Zahŕňa všetky súdne poplatky.

6 499 EUR

Zahŕňa všetky súdne poplatky.

Všetky ponúkané služby sú poskytované so zreteľom na všetky ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a neobsahujú ani náznakom možnosť prevodu spoločnosti na osobu, ktorá prepožičia svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, hoci nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, a mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho previedol účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, mal úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.