Rozdelenie s.r.o. je proces, pri ktorom dochádza na základe zrušenia firmy bez likvidácie k zániku spoločnosti a jej rozdeleniu na 2 alebo viac iných firiem, pričom aj základné imanie zanikajúcej spoločnosti sa rozdeľuje medzi nové spoločnosti. Nové firmy sa z právneho hľadiska stávajú právnymi nástupcami zaniknutej s.r.o.

Zanikajúca a vznikajúce firmy by mali mať rovnakú právnu formu.

Zákon rozlišuje dva druhy rozdelenia spoločnosti:

1. rozdelenie spoločnosti so založením nových nástupníckych spoločností

2. rozdelenie spoločnosti zlúčením, pri ktorom nevznikajú nové spoločnosti, ale každá časť rozdelenej spoločnosti sa zlúči s inou, už existujúcou spoločnosťou

Pri rozdelení je dôležité stanoviť rozhodný deň z hľadiska účtovníctva. V účtovníctve zanikajúcej firmy musí byť zachytená presná hodnota majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia zanikajúcej spoločnosti. Zdaňovacie obdobie zanikajúcej firmy končí predchádzajúcim dňom rozhodného dňa.

Všetky nástupnícke firmy ručia za záväzky zanikajúcej firmy spoločne a to do výšky čistého obchodného imania, ktoré na nástupnícku spoločnosť prešlo so zaniknutej spoločnosti. Ak v Návrhu na rozdelenie nie je určené, na ktorú z nástupníckych s.r.o. určitá čsť obchodného majetku prechádza, prejde tento majetok do podielového spoluvlastníctva všetkých nástupníckych spoločností podľa podielov, v akých na ne prešlo čisté obchodné imanie zaniknutej firmy.

Cena za rozdelenie s.r.o. vrátane prípravy celej dokumentácie je: 1.499 €

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *