09/14 2015

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia s.r.o.

Pod likvidáciou s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným) rozumieme celý proces zrušenia s. r. o. a jej výmaz z obchodného registra. Proces likvidácie firmy má štátom stanovený presný postup, ktorý si v tomto článku prejdeme krok po kroku.

 

Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstup do likvidácie

O zrušení s. r. o. a jej vstupe do likvidácie rozhoduje valné zhromaždenie, alebo v prípade jednoosobovej s. r. o. jej jediný vlastník. Ak sa v hlasovaní rozhodne o likvidácii spoločnosti, spoločnosť ustanoví likvidátora – človeka zodpovedného za likvidáciu spoločnosti. Rozhodnutie o zvolení likvidátora musí byť prijaté písomnou formou a musí byť potvrdené úradne osvedčeným podpisom predsedu valného zhromaždenia/jediného vlastníka. Najneskôr do 30 dní od podpisu musí byť tento dokument tiež doručený na obchodný register.

 

Obdobie likvidácie

Osoba zvolená za likvidátora má pred začiatkom likvidácie dve povinnosti: zverejniť oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie a tiež s týmto faktom oboznámiť všetkých veriteľov spoločnosti. Spolu s oznámením musí tiež zverejniť výzvu, aby sa o svoje nároky prihlásili všetci veritelia, štátne orgány či osoby, ktoré majú voči firme pohľadávky (alebo iné práva).Veritelia sa môžu prihlásiť v stanovenej lehote, ktorá musí trvať minimálne 3 mesiace.

 

Všetky tieto povinnosti sa dajú splniť tiež oznámením o vstupe s. r. o.do likvidácie zverejneným v obchodnom vestníku.

 

Deň pred oficiálnym dátumom vstupu do likvidácie má likvidátor povinnosť urobiť mimoriadnu účtovnú závierku. Potom zostaví likvidačnú účtovnú súvahu a musí ju poslať každému spoločníkovi, ktorý o ňu požiada.

 

Ďalej musí urobiť rozbor majetku, ktorý je vykázaný v rámci likvidačnej súvahy, a ohodnotiť jeho likviditu (určiť, ako rýchlo sa dá vymeniť za hotovosť). Takýmto spôsobom posúdi majetok spoločnosti z hľadiska predajnosti a určí najlepšiu formu predaja.

 

Hlavným cieľom likvidácie s. r. o.je vyplatiť všetky záväzky spoločnosti. Preto všetky peniaze získané predajom majetku idú primárne na vyplatenie všetkých podlžností, a podielnikom z nich nemôže byť vyplatené nič, pokým nie sú uhradené všetky záväzky firmy.

 

Dňom skončenia likvidácies. r. o. je likvidátor povinný zostaviť novú účtovnú závierku a predložiť ju spoločníkom (prípadne iným orgánom, ktoré rozhodli o zrušení spoločnosti). Zároveň musí predložiť správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku (zvyšného majetku spoločnosti) medzi vlastníkov. Likvidátor má špeciálne právo zvolať valné zhromaždenie, na ktorom tieto správy predloží a na ktorom sa tiež hlasuje o prijatí návrhov likvidátora a definitívnom zrušení spoločnosti. Ak je návrh prijatý väčšinou, spoločnosť sa môže vymazať z obchodného registra.

 

Výmaz z obchodného registra

 

Ak sú splnené všetky povinnosti, likvidátor podá návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Na to potrebuje mať písomný súhlas správcu dane (daňový úrad, colný úrad, obec), ktorý spolu s návrhom na výmaz spoločnosti predloží na príslušnom súde. Návrh na výmaz spoločnosti musí podať najneskôr do 90 dní od schválenia účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a konečnej správy o likvidácii.

Ako dlho trvá likvidácia s. r. o.?

 

Na rozdiel od založenia s. r. o. (ktoré je otázkou niekoľkých týždňov), likvidácia s. r. o. môže trvať aj viac ako osem mesiacov.