Zrušenie a.s.

Akciová spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, ak jej celé obchodné imanie prechádza na právneho nástupcu, teda k zrušeniu akciovej spoločnosti dochádza jej splynutím, zlúčením alebo rozdelením.

Zlúčenie a splynutie akciovej spoločnosti je zložitý proces, ktorého základným predpokladom je, aby spoločnosť, ktorá zaniká a spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti, mali rovnakú právnu formu.

Zmluva o zlúčení a zmluva o splynutí musia byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone, čo je výsledkom požiadavky vyplývajúcej zo smernice č. 78/855/EHS o zlúčení a splynutí akciových spoločností, ako aj smernice č. 82/891/ES o rozdelení akciových spoločností. Obsah notárskej zápisnice pritom musí zodpovedať obsahu prijatých uznesení, pričom tento súlad preskúmava notár, ktorý vyhotoví notársku zápisnicu.

Obchodný zákonník vyžaduje, aby návrh zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí preskúmal nezávislý expert, a to pre každú zo zúčastnených spoločností, čím sa má zabezpečiť ochrana akcionárov pri určení výmenného pomeru akcií, ktorý je rozhodujúci pre spôsob a rozsah uplatňovania práv akcionára v nástupníckej spoločnosti. Nezávislého experta
vymenúva registrový súd, v obvode ktorého je spoločnosť zapísaná, a to na návrh predstavenstva, pričom nezávislý expert musí byť nezávislý na zúčastnených spoločnostiach. Nezávislosť experta posudzuje súd. Súd môže vymenovať pre všetky zúčastnené spoločnosti jedného nezávislého experta alebo viacerých expertov spoločne pre všetky zúčastnené spoločnosti, ak to spoločne navrhnú predstavenstvá zúčastnených spoločností. V tomto prípade sa príslušnosť súdu riadi dohodou predstavenstiev zúčastnených spoločností. Právna úprava však nerieši prípad, kedy je na konanie
príslušných viacero súdov, teda ak spoločnosti majú sídlo v obvode viacerých registrových súdov.
O výsledkoch preskúmania návrhu vyhotoví nezávislý expert písomnú správu. V prípade, že boli vymenovaní viacerí experti, môžu správu vypracovať spoločne pre všetky zúčastnené spoločnosti.

Zrušenie akciovej spoločnosti formou zlúčenia ponúkame v cene: 5900 €

Nakoľko sa jedná o komplikovaný a zdĺhavý proces, ponúkame aj rýchlejšiu a jednoduchšiu formu a to prevod akcií akciovej spoločnosti na našeho akcionára, v cene 3600 €